L-GĦANJA TAL-POPLU 2020

( Dawn ir-regolameti ser jiġu reveduti, skont iċ-ċirkustanzi preżenti)

2020 – 44 Edizzjoni

Niżżel Regolamenti 2020 pdf

Niżżel Formola tal-Applikazzjoni 2020 pdf

© L-Għanja tal-Poplu 1973 – 2020 (VO/0574)

W: www.ghanjafest.com  E: ghanjatalpoplu@gmail.com

T: 21233893  H: 21683761  M: 79923522

1. IL‑FESTIVAL

1.1 Il‑festival L‑Għanja tal‑Poplu ‑ huwa festa ta’ kanzunetti oriġinali bil‑Malti, interpretati u akkumpanjati live.

Il-festival hu organizzat mill-kumitat L-Għanja tal-Poplu bil-kollaborazzjoni tal-Malta Concert Orchestra u ta’ Pjazza Teatru Rjal, il-Kunsill Malti għall-Arti u l-Valletta Cultural Agency.

1.2 L‑għanijiet ewlenin tal‑festival huma:

(a) li jġib ’il quddiem il‑kanzunetta Maltija ta’ kwalità;

(b) li joħloq opportunità biex il‑kompożituri u l‑awturi jwasslu l‑kanzunetta tagħhom lill‑pubbliku Malti;

(ċ) li, anke wara l‑festival, ikompli jgħin lill‑artisti Maltin isibu udjenza dejjem ikbar għall‑kanzunetta tagħhom.

1.3 Il‑festival jiżvolġi fi tliet fażijiet:

(a) l‑ewwel fażi tal‑għażla, li fiha mill‑kanzunetti kollha sottomessi jintgħażlu numru ta’ semi-finalisti.

(b) It‑tieni fażi tal‑għażla, li fiha jitkantaw il-kanzunetti semi-finalisti quddiem il-ġurija, u minnhom jintgħażlu l‑kanzunetti finalisti.

(ċ) Is-serata finali – L-Għanja tal-Poplu, is-Sibt l-1 t’Awwissu, fejn jitħabbru r-rebbieħa.

2. IL‑KANZUNETTI

2.1 Biex jidħlu għall‑festival il‑kanzunetti jridu jkunu:
(a) oriġinali, jiġifieri l‑lirika u l‑mużika tagħhom qatt ma jkunu ġew ippublikati jew imxandra;
(b) b’lirika bil‑Malti;
(ċ) twal bejn tliet minuti u tliet minuti u ħamsa u erbgħin sekonda.

2.2 It‑tema tal‑kanzunetta hija libera, jiġifieri l-awtur jista’ jikteb fuq dak li jrid.

Dan il‑festival jinkoraġġixxi l‑kitba ta’ kanzunetti ta’ kwalità li jesprimu l-ħsibijiet, l‑esperjenzi, il‑gosti, ix‑xewqat, ir‑relazzjonijiet u l‑aspirazzjonijiet kemm fuq bażi personali, jew bħala poplu fuq din il‑gżira, jew bħala ċittadini tad‑dinja.  Kanzunetti b’tema ta’ mħabba jew ħbiberija, umoristiċi, satiriċi jew trivjali, eċċetra, għandhom ukoll post f’dan il-festival.

Napprezzaw kanzunetti bi ħsibijiet sinċiera u ġenwini li jesprimu l-esperjenza tal-awtur.

 2.3 L-istil mużikali huwa liberu.

Il-lingwa Maltija tadatta ruħha sew biex tkun interpretata b’diversi stili mużikali. Tajjeb għaldaqstant li wieħed jesplora idjomi u stili ġodda u innovattivi.

 2.4 Dawn il-kriterji ser jintużaw mill-ġurija waqt l-aġġudikazzjoni tagħhom u għandhom ukoll jgħinu sabiex wieħed jikteb kanzunetta tajba u ta’ kwalità:

 ·      Il-kanzunetta għandha ħsieb ċar u magħqud

· Il-kanzunetta mqassma sew f’dawk li huma versi, chorus eċċ
· Il-kliem tal-kanzunetta jinftiehem sew
· Il-Kliem jqanqal emozzjoni tas-semmiegħ
· Il-kliem tista’ tkantah u memorabbli
· Il-kliem imqiegħed tajjeb flimkien, u b’rima u ritmu adattati
· Il-mużika u l-melodija jżidu l-emozzjoni tal-kanzunetta
· Il-mużika żżomm lis-semmiegħ interessat u involut
· Il-kliem u l-mużika mżewġin sew flimkien
· Il-kanzunetta tesprimi t-tema b’mod frisk u ġdid
· Il-melodija hija tal-widna u tibqa’ tiftakarha
· Il-kanzunetta tappella għall-poplu

2.5 Il‑kanzunetti b’tema vulgari u/jew ta’ propaganda partiġġjana ma jiġux aċċettati.

2.6 Persuni involuti fl-organizzazzjoni tal-festival kif ukoll id-diretturi tal-orkestra ma jistax ikollhom sehem fil-produzzjoni ta’ kanzunetti li ser ikunu sottomessi fil-festival.

2.7 Dawk il-kompożituri li għandhom il-ħsieb li jużaw l-orkestra huma mħeġġa biex waqt li qed jikkomponu jżommu f’moħħhom li l-kanzunetti ser jiġu esegwiti minn orkestra live.

  

3. IS-SOTTOMISSJONI TAL‑KANZUNETTI

3.1 Il-kanzunetta trid tkun irrekordjata fuq CD jew USB pendrive. Wara, dawn ma jingħatawx lura. Il‑kliem għandu jkun jinftiehem u l‑akkumpanjament mużikali jkun jirrifletti l-kanzunetta kif ser tkun finalment esegwita.

3.2 Għal kull kanzunetta jrid jiġi ppreżentat envelop A4 li jkun fih: recording tal‑kanzunetta fuq CD jew USB pendrive li fuqu jkun hemm miktub biss l‑isem tal‑kanzunetta, b’rikording tal-kanzunetta bil-vuċijiet akkumpanjata minn mhux aktar minn żewġ strumenti (għall-ewwel eliminatorja),

(Nota: Fis-semi-finali l-kantanti iridu jġibu magħhom CD jew USB pendrive li tkun tinkludi

Track 1  l-akkumpanjament mużikali komplut u l-backing vocals jekk applikabbli (għas-semifinali),

Track 2 bil-kanzunetta kompluta (kif pjanata li tkun publikata fuq is-CD).  )

(b) għaxar (10) kopji tal‑lirika;

(ċ)  l‑applikazzjoni għall‑parteċipazzjoni, mimlija mill‑parteċipanti, iffirmata mill-awtur u l-kompożitur.

(d)  Ħlas ta’ €60 ma’ kull kanzunetta li tikkwalifika lill-parteċipanti jkunu membri tal-għaqda volontarja L-Għanja tal-Poplu, u b’hekk jipparteċipaw fil-festival u jkunu mistiedna għal attivitajiet oħra.

L‑envelops tal‑kanzunetti jintlaqgħu fl‑uffiċċju tal‑Għanja tal‑Poplu, 227 Triq il‑Merkanti, il‑Belt, it-Tnejn, 4 ta’ Mejju 2020, mill-10:30 sas-13:00 u mill-17:30 sat-20.00.

4.  L-ELIMINATORJI

4.1 Il‑ġurija tal‑ewwel eliminatorja ser tiġġudika u tagħmel enfasi qabelxejn fuq il‑kwalità tal‑lirika kif ukoll il‑melodija tal‑kanzunetti u r‑rabta ta’ bejniethom. F’dan l-istadju mhux mitlub recording demo ta’ kwalità professjonali peress li l-attenzjoni tingħata lil-lirika u lill-melodija .

4.2 Fl-ewwel eliminatorja, il-ġurija tagħżel numru ta’ kanzunetti semi-finalisti minn fuq ir-rekording. F’dan ir-rekording tul l-ewwel eliminatorja, irid ikun hemm biss il-vuċijiet u mhux iktar minn żewġ (2) strumenti. F’dan l-ewwel stadju, il-punti li ser jingħataw lil-lirika ser ikollhom aktar piż.

4.3 Fit-tieni eliminatorja – Semi Finali, il-kanzunetti jridu jiġu interpretati live mill-kantanti u minnhom il-ġurija tagħżel il-kanzunetti finalisti. F’dan l-istadju tas-semifinali, ir-recording tal-backing vocals kif ukoll l-orkestrazzjoni jistgħu jkunu kompluti (bħalma se jkunu ppubblikati fuq is-CD li toħroġ dakinhar tal-festival).

4.4 Kull kantant/a jista’ jkanta kanzunetta waħda biss fis-semi finali. Fil-każ li kantant ikollu sehem f’iktar minn kanzunetta waħda, jiġi mitlub li jagħżel kanzunetta minnhom, filwaqt li l-awtur u l-kompożitur tal-kanzunetta l-oħra jiġu mitluba jsibu kantant ieħor. Fil-finali jrid jinżamm l-istess kantant tas-semifinali.

Il-kantanti li ser ikantaw kanzunetta fis-semi finali, fis-semi finali jridu jġibu magħhom CD jew USB pendrive bi

Track 1  l-akkumpanjament mużikali komplut u l-backing vocals jekk applikabbli (għas-semifinali),

Track 2 bil-kanzunetta kompluta (kif pjanata li tkun publikata fuq is-CD).

4.5 Fis-semi-finali l-kantawturi jew gruppi kantawturi, jintalbu wkoll, biex jekk iridu, ikantaw il-kanzunetta tagħhom billi jakkumpanjawha live huma stess bi strument jew tnejn.

4.6 L-għażla tal-kanzunetti finalisti ser tkun f’żewġ stadji. L-ewwel tmienja li jkunu ġabu l-ogħla total ta’ punti u t-tmienja l-oħra b’votazzjoni mill-istess ġurija

4.7 Kanzunetta li tkun intgħażlet bħala finalista ma tistax tiġi rtirata mis‑serata finali jew mill-publikazzjoni uffiċjali tal‑festival.

5. IL‑FAŻI FINALI

 5.1 Kull parteċipant ta’ kanzunetta ppreżentata fis‑serata finali tal-festival għandu jkollu/ha sittax‑il sena jew iktar sal-1 t’Awwissu 2020.

5.2 Fis‑serata finali, il-Malta Concert Orchestra ser tkun għad‑dispożizzjoni ta’ dawk li jridu jagħmlu użu mis-servizz tagħha.

Il‑parteċipanti tal‑finali jridu jiddikjaraw kif ser tkun akkumpanjata l-kanzunetta. Jeżistu tliet possibiltajiet:

jew (a) li jkantaw u jakkumpanjaw il‑kanzunetta l-parteċipanti stess, u jsiru l-provi meħtieġa fejn tkun assigurata l-kwalità;

jew (b) li l-parteċipanti jkantaw u jkunu akkumpanjati kompletament mill‑orkestra;

jew (ċ) li jkantaw u jdoqqu strument/i u jkunu megħjuna mill‑orkestra.

5.3 Fil-każ 5.2 (b) jew (ċ), l-orkestrazzjoni tista’ ssir mill-kompożitur innifsu jew mid-direttur tal-orkestra.

(i) Il-kumitat organizzattiv iħeġġeġ lill-kompożituri tal-kanzunetti finalisti sabiex l-orkestrazzjoni ssir minnhom stess

jew

(ii) jipprovdu manuskritt tal-melodija bil-partitura tal-pjanu (piano score sheet) jew melodija bilchords sal-Erbgħa 3 ta’ Ġunju 2020.

Id-diretturi tal-orkestra Pjazza Teatru Rjal ikollhom id-dritt jagħmlu/jissuġġerixxu kull tibdil u titjib meħtieġ fl-arranġamenti. F’kull każ ta’ orkestrazzjoni, l-aħħar deċiżjoni hija dik tal-kumitat organizzattiv.

5.4  Il-formazzjoni massima tal-orkestra ser tkun komposta skont kif ġej:

1st, 2nd and 3rd Trumpets

Tenor Saxaphone

1st and 2nd Alto Saxaphones

1st and 2nd French Horns

1st and 2nd Trombones

Piano

1st and 2nd Synths / Keyboards

2 Guitars (Acoustic or Electric)

Bass Guitar

Drum Kit

Percussions

1st and 2nd Violins

Violas

Cellos

5.5  Il-parteċipanti, jekk iħossu l-bżonn, jistgħu jipprovdu xi strumenti adizzjonali a spejjeż tagħhom, u bi ftehim mad-diretturi tal-orkestra.

5.6   Huwa permess li kanzunetta jkollha sa massimu ta’ erba’ (4) backing vocals li jridu jiġu pprovduti mill-istess parteċipanti.

5.7  Grupp mużikali jista’ jkun fih sa sitt (6) elementi, inklużi l-kantanti prinċipali.

6. L-APPUNTAMENTI

6.1

It-Tnejn, 4 ta’ Mejju, 2020 Sottomissjoni tal-kanzunetti, mill-10:30-13:00 u mill-17:30-20:00, fl-uffiċċju tal-Għanja tal-Poplu, YTC, 227, Triq il-Merkanti, il-Belt
Il-Ġimgħa, 15 ta’ Mejju, 2020 Jitħabbru l-kanzunetti semi-finalisti
It-Tnejn, 25 ta’ Mejju, 2020 Jinstemgħu l-ewwel sett ta’ kanzunetti kantati live akkumpanjati mill-playback
It-Tlieta, 26 ta’ Mejju, 2020 Jinstemgħu t-tieni sett ta’ kanzunetti kantati live akkumpanjati mill-playback
Sal-Erbgħa, 27 ta’ Mejju, 2020 Jitħabbru l-finalisti
Sal-Erbgħa, 3 ta’ Ġunju, 2020 Iridu jaslu l-piano score sheets tal-kanzunetti finalisti li mhux ser jipprovdu l-arranġament mużikali huma, kif ukoll kull materjal ieħor li jkunu jeħtieġu s-surmastrijiet tal-Malta Concert Orchestra biex jagħmlu l-orkestrazzjoni
Sal-Erbgħa, 24 ta’ Ġunju, 2020 Ir‑recordings għall-publikazzjoni tas-CD, u l-partituri tal‑kanzunetti finalisti (jekk applikabbli) jridu jkun lesti
Mit-Tnejn, 20 ta’ Lulju, 2020 Jibdew il-provi mal-orkestra
Il-Ġimgħa, 31 ta’ Lulju, 2020 Prova ġenerali
Is-Sibt, 1 ta’ Awwissu, 2020 Il-Festival

6.2 Min se jieħu sehem fil‑festival irid ikun lest li jattendi għas-semi-finali, il-provi kollha u s-serati finali.

7. IS‑SERATI FINALI

7.1 Il‑kanzunetta li titkanta fil‑finali trid tkun l‑istess kanzunetta, fil‑lirika u l‑melodija, li tkun ġiet ippreżentata fl‑eliminatorja. Korrezzjonijiet wara l‑eliminatorja jistgħu jsiru bl‑approvazzjoni tal‑kumitat organizzattiv.

7.2 Filwaqt li wieħed għandu jippreżenta u jinterpreta l‑kanzunetta bl‑iktar mod xieraq għas‑suġġett, ta’ min ifakkar li l‑esaġerazzjoni fil‑moviment, fl‑ilbies, fiż‑żfin, fil‑mima, eċċ. tista’ taljena l‑attenzjoni tal‑udjenza mil‑lirika u l‑melodija, li huma l‑qofol tal‑kanzunetta.  Fuq il-palk permessi biss kantanti u mużiċisti.

 

8. IL‑PREMJIJIET

8.1 Ir‑rikonoxximent tal‑awturi u l‑kompożituri tal‑kanzunetti kklassifikati fl‑ewwel tliet postijiet jikkonsisti fi trofew għall‑awtur, ieħor għall‑kompożitur u trofew ieħor lill‑kantant/a, kif ukoll:

  • €1500 lill‑kanzunetta kklassifikata fl‑ewwel post rebbieħa tal-Għanja tal-Poplu;
  • € 800 lill‑kanzunetta kklassifikata fit‑tieni post;
  • € 500 lill‑kanzunetta kklassifikata fit‑tielet post.

8.2 L‑awtur u l‑kompożitur tal‑kanzunetta rebbieħa tal-festival jingħatalhom it‑trofew L‑Għanja tal‑Poplu li jinżamm sal‑edizzjoni tal‑festival ta’ wara.

8.3  Ir‑rikonoxximenti jinkludu wkoll:

  • trofew lill‑kantant/a jew grupp bl‑aħjar interpretazzjoni;
  • trofew għall‑aħjar tema soċjali tal-kanzunetta;
  • trofew għall-aħjar kantawtur jew grupp bl-aħjar kanzunetta*

(*Għall-iskop ta’ dan il-festival KANTAWTUR tfisser “persuna /grupp li jinterpreta kanzunetta bi kliem u mużika tal-persuna / grupp stess”

9. IL‑PUBBLIĊITÀ U S‑CD TAL‑FESTIVAL

9.1 L-Għanja tal-Poplu jżomm id‑dritt li jxandar u jippublika l-kanzunetti u r-recordings tal-festival għal skop ta’ promozzjoni. Id‑drittijiet tal‑kanzunetta jkunu tal-Għanja tal-Poplu flimkien mal‑awturi u kompożituri.

9.2 Bħal kull sena, il‑kumitat tal‑festival jippubblika CD uffiċjali tal‑festival bil‑kanzunetti finalisti kollha. Ir‑recording finali ta’ dawn il‑kanzunetti jrid ikun lest sal-Erbgħa, 24 ta’ Ġunju 2020.

9.3 L‑organizzaturi tal‑festival ikollhom id‑dritt jinkludu l‑kanzunetti finalisti fis‑CD tal‑festival u jbigħu s‑CD.

10. NOTA FINALI

Dawn ir‑regolamenti huma suġġetti għal tibdiliet mill‑kumitat L‑Għanja tal‑Poplu. Id‑deċiżjonijiet tal‑bord tal-Għanja tal-Poplu huma finali.

­­Is‑sehem tiegħek f’dan il‑festival għandu jkun esperjenza pożittiva għall‑karriera tiegħek. Għalhekk inħeġġuk tipparteċipa. Jekk għandek xi mistoqsija jew diffikultà, nistednuk tikkuntattjana pemezz tal-email ghanjatalpoplu@gmail.com. Min‑naħa tagħna, se nżommuk aġġornat/a b’dak li jkun qed jiġri permezz tas-sit www.ghanjafest.com u facebook: ghanjatalpoplu

Jekk għandek xi ħbieb li jista’ jinteressahom li jieħdu sehem fil‑festival, ħajjarhom jipparteċipaw. F’każ ta’ diffikultà jew mistoqsijiet tista’ tibgħat email fl-indirizz ghanjatalpoplu@gmail.com

 

© L-GĦANJA TAL-POPLU (2020)

 

Print Friendly, PDF & Email