GTPlogo

2014
2008
2007
2005
2004
2003
2002
1999
1998
1996
1994
1993
 
L-GĦANJA LI TIBQA'
Walter Micallef
Frank O'Neil
Alfred C. Sant
Freddie Portelli
Dominic Galea
Joe Friggieri
Sunny Aquilina
 
Frans baldacchino il-Budaj GTP2002

 

 

L-Għanja Tal-Poplu
It-37 Edizzjoni
Regolamenti


 IL-FESTIVAL

01.   Il-festival L-Għanja tal-Poplu 2013 huwa festa ta’ kanzunetti oriġinali bil-Malti, interpretati u akkumpanjati live.
02.   L-għanijiet ewlenija tal-festival huma:
(a)   li jġib ’il quddiem il-kanzunetta Maltija ta’ kwalità; 
(b)  li joħloq opportunità biex il-kompożituri u l-awturi jwasslu l-kanzunetta tagħhom lill-pubbliku Malti;
(ċ)   li jkompli jgħin lill-artisti Maltin anke wara l-festival biex isibu udjenza dejjem ikbar għall-kanzunetta tagħhom.
03.Bħala “L-Għanja tal-Poplu”, il-festival jinkoraġġixxi l-kanzunetta b’tema soċjali, imma l-kanzunetti ma jiġux iġġudikati fuq dan il-kriterju. Għat-tema soċjali jingħata premju apparti.
04.   Il-festival jiżvolġi f’żewġ fażijiet:
(a) l-eliminatorja, li fiha mill-kanzunetti kollha ppreżentati jintgħażlu l-kanzunetti finalisti;
(b) il-fażi finali, li fiha jiġu interpretati, iġġudikati u kklassifikati l-kanzunetti finalisti, u li din is-sena se ssir fl-20 ta’ April 2013.


 IL-KANZUNETTI

05.   Biex jidħlu għal L-Għanja tal-Poplu, il-kanzunetti jridu jkunu:
(a)   oriġinali, jiġifieri l-lirika u l-mużika tagħhom qatt ma jkunu ġew ippubblikati jew imxandra, u la flimkien bħala kanzunetta u lanqas separatament;
(b) bil-Malti;
(ċ)   mhux itwal minn tliet minuti u nofs.
06.   It-tema tal-kanzunetta hija libera, jiġifieri tista’ tittratta kull suġġett. (Għalkemm il-festival jinkoraġġixxi l-kanzunetta b’tema soċjali, il-kanzunetti ma jiġux iġġudikati fuq dan il-kriterju. Għat-tema soċjali hemm premju apparti.)
07.   Il-kanzunetti b’tema vulgari jew ta’ propaganda partiġġjana ma jiġux aċċettati.
08.   L-istil mużikali tal-kanzunetti huwa liberu.

 

  L-ELIMINATORJA

09.   Għall-iskop ta’ dawn ir-Regolamenti:

PARTEĊIPANT tfisser “persuna (raġel jew mara) li jkollha sehem fil-ħolqien tal-kanzunetta bħala awtur tal-versi jew kompożitur tal-mużika”.

INTERPRETU tfisser “persuna (raġel jew mara) li jkollha sehem fit-twassil tal-kanzunetta lill-udjenza”. Din tista’ tkun kantant/a jew mużikant/a.

10.   Il-parteċipanti huma mistiedna jippreżentaw il-kanzunetti tagħhom biex jiġu ġġudikati fl-ewwel fażi tal-Festival.
11.   Parteċipant jista’ jippreżenta iktar minn kanzunetta waħda għall-eliminatorja, iżda l-isem ta’ parteċipant jista’ jidher f’mhux iktar minn 3 kanzunetti differenti.
12.   Kull parteċipant jew interpretu prinċipali ta’ xi kanzunetta ppreżentata fis-serata finali tal-festival għandu jkollu/ha sittax-il sena jew iktar sal-20 t’April 2013.
13.   Għal kull kanzunetta jrid jiġi ppreżentat envelop A4 separat li jkun fih:
(a)  rikording tal-kanzunetta fuq CD;
(b)  erba’ kopji tal-lirika;
(ċ)  l-applikazzjoni għall-parteċipazzjoni, mimlija mill-parteċipanti;
(d)  kontribuzzjoni ta’ €25.
14.   L-envelops tal-kanzunetti jintlaqgħu fl-uffiċċju tal-YTC, 227 Triq il-Merkanti, il-Belt, nhar it-Tnejn 18 ta’ Frar 2013 f’dawn il-ħinijiet:

filgħodu bejn l-10:30 am u l-11:30 am,

filgħaxija bejn is-7:00 pm u d-9:00 pm.

15.   Il-ġurija tal-eliminatorja tkun magħmula minn persuni esperti fil-lirika, fil-mużika jew fit-tnejn.
16.   Il-ġurija tal-eliminatorja tiġġudika qabelxejn il-kwalità tal-lirika u l-melodija tal-kanzunetti u r-rabta ta’ bejniethom u mhux il-preżentazzjoni jew il-kwalità akustika tagħhom. Għaldaqstant, f’dan l-istadju mhux mitlub recording demo ta’ kwalità professjonali. B’hekk parteċipant jista’ jevita spejjeż żejda.
17.   Għal kull kanzunetta sottomessa għal L-Għanja tal-Poplu jingħataw 2 biljetti għas-Serata Finali tal-festival. Il-biljetti jinġabru mill-Y.T.C. fl-ewwel ġimgħa ta’ April.
18.   Kanzunetta li tkun intgħażlet bħala finalista ma tistax tiġi rtirata mis-serata finali jew mis-CD uffiċjali tal-Festival.

 

  IL-FAŻI FINALI

 IL-PUBBLIĊITÀ U S-CD TAL-FESTIVAL

19.   Il-kanzunetti, il-parteċipanti u l-interpreti finalisti tingħatalhom pubbliċità fuq il-mezzi tax-xandir (radju, televiżjoni u internet) fil-ġimgħat ta’ qabel il-festival. Il-parteċipanti huma mitluba jikkoperaw kemm jistgħu mal-kumitat organizzattiv biex dan ikun jista’ jsir bl-aħjar mod.
20.   Is-serata finali tal-festival L-Għanja tal-Poplu 2013 tixxandar fuq it-TV u fuq l-internet.
21.   Bħal kull sena, il-Kumitat tal-festival jippubblika CD uffiċjali tal-festival bil-kanzunetti finalisti kollha bi ktejjeb bil-lirika tal-kanzunetti. Ir-rikording ta’ dawn il-kanzunetti jsir bejn l-eliminatorja u s-serata finali, u f’dan iż-żmien hija mistennija l-koperazzjoni tal-parteċipanti kollha.
22.   L-organizzaturi tal-festival ikollhom id-dritt jinkludu l-kanzunetti finalisti fis-CD tal-festival, imma d-drittijiet tal-kanzunetti jibqgħu tal-awturi u l-kompożituri tal-kanzunetti.


 IL-PROVI

23.   Min se jieħu sehem fil-festival irid ikun lest li jattendi f’dawn id-dati:

Il-Ħamis 18 t’April filgħaxija, meta ssir l-ewwel prova tal-kanzunetti individwali.

Il-Ġimgħa 19 t’April filgħaxija, meta ssir il-prova ġenerali.

Is-Sibt 20 t’April, nhar il-festival, jekk ikun hemm bżonn filgħodu,

             u  filgħaxija waqt is-serata finali sakemm jitħabbar ir-riżultat.
24.   Għas-serata finali u għall-provi, il-kumitat tal-festival se jipprovdi: pjanu, drum-kit, kif ukoll tliet digital input boxes (bħal, pereżempju, żewġ kitarri u strument ieħor), żewġ mikrofoni għall-kantanti u żewġ mikrofoni għall-backing vocals. Jekk tipprevedi xi problemi tekniċi, inti mitlub tinforma lill-Kumitat minn qabel.


 IS-SERATA FINALI

25.   Il-kanzunetta li titkanta fil-finali trid tkun l-istess kanzunetta, fil-lirika u l-melodija, li tkun ġiet ippreżentata fl-eliminatorja.
26.   Filwaqt li wieħed għandu jippreżenta u jinterpreta l-kanzunetta bl-iktar mod xieraq għas-suġġett, ta’ min ifakkar li l-esaġerazzjoni fil-moviment, fl-ilbies, fiż-żfin, fil-mima, eċċ. tista’ taljena l-attenzjoni tal-udjenza mil-lirika u l-melodija, li huma l-qofol tal-kanzunetta.
27.   Il-ġurija tal-Finali tkun magħmula minn persuni,esperti fil-lirika, fil-mużika jew fit-tnejn, li jkunu differenti mill-ġurija tal-eliminatorja.
28.   Id-deċiżjonijiet tal-Kumitat ta’ L-Għanja tal-Poplu huma finali.

IL-PREMJIJIET

29.   Ir-rikonoxximent tal-awturi u l-kompożituri tal-kanzunetti kklassifikati fl-ewwel tliet postijiet jikkonsisti f’dawn:
(a)   trofew għall-kanzunetta lill-awtur u ieħor lill-kompożitur;
(b) l-opportunità li jagħżlu kantant/a biex jieħu/tieħu sehem f’festival organizzat barra minn Malta, safar u akkomodazzjoni għal persuna waħda inklużi.
30.   L-awtur u l-kompożitur tal-kanzunetta rebbieħa ta’ L-Għanja tal-Poplu 2013 jingħatalhom ukoll it-trofew L-Għanja Tal-Poplu li jinżamm sal-edizzjoni tal-festival ta’ wara.
31.   Ir-rikonoxximenti jinkludu wkoll:
(a)   trofew lill-awtur tal-kanzunetta bl-aħjar tema soċjali,
(b) trofew lill-kantant/a jew grupp bl-aħjar interpretazzjoni,
(ċ)   trofew lill-kantant/a jew grupp tal-kanzunetta rebbieħa,
(d)  premju għall-aħjar talent żagħżugħ mogħti mill-World Association of Festivals and Artists (WAFA)
32.   Kull interpr
etu prinċipali li jieħu sehem fil-finali tal-festival se titħallaslu s-sħubija fil-World Association of Festivals and Artists (WAFA).

Is-sehem tiegħek f’dan il-festival jista’ jkun esperjenza pożittiva għall-karriera tiegħek. Għalhekk inħeġġuk tipparteċipa. Jekk għandek xi mistoqsija jew diffikultà, nistednuk tikkuntattjana. Min-naħa tagħna, se nżommuk aġġornat/a b’dak li jkun qed jiġri permezz tal-website www.ghanjafest.com.
Jekk għandek xi ħbieb li jista’ jinteressahom li jieħdu sehem fil-festival, ħajjarhom jipparteċipaw.

Web: www.ghanjafest.com
Facebook: ghanjatalpoplu
YouTube: ghanja tal-poplu channel
Email: ghanjafest@ytc.org.mt
Tel:   21683761 (home)
21233893 (Y.T.C.)
Mob: 79923522

L-Għanja Tal-Poplu
Youth Travel Circle
227 Triq il-Merkanti
Valletta

 

 

 

 

 

 
 
  kitarrista  
 

 

 
  Parteċipanti  
  Antonio Olivari   
  Augusto Cardinali  
  Brikkuni  
  Corazon Mizzi  
  Justin Galea  
  KulTural  
  Maria Carabott  
  Frank O'Neill  
  Kantilena  
  Clive Muscat  
  Joe Julian Farrugia  
  Mario Debono  
  Philip Vella  
  Plato's Dream Machine  
  Rita Pace  
  Teddie Zammit  
  Corazon Mizzi  
  Walter Micallef  
  X-Tend  
  Dario Bezzina  
  Danjeli  
  Christabelle Curmi  
  Grecia Bezzina  
  Maria Debono